QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT THÔNG TIN

I. Quyền riêng tư

PRAZ MEDIA sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật cần thiết để duy trì tính bảo mật, bí mật và toàn vẹn của dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn khi cung cấp dịch vụ cho bạn. Đối với các dữ liệu cá nhân của bạn cho người dùng cuối. Ngoại trừ một số tích hợp của bên thứ ba không hỗ trợ mã hóa mà bạn có thể kết hợp với Dịch vụ theo tùy chọn của mình, các biện pháp bảo vệ này bao gồm mã hóa dữ liệu của bạn khi chuyển tiếp (sử dụng SSL hoặc các công nghệ tương đương).

Để đáp ứng yêu cầu dịch vụ của bạn, bạn chấp nhận rằng PRAZ có thể truy cập thông tin tài khoản của bạn. Chúng tôi không giữ bí mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi cần thiết hoặc được pháp luật cho phép, với sự hợp tác của bạn hoặc tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của PRAZ.

Bạn cấp cho PRAZ quyền sử dụng biểu tượng công ty và thông tin công ty của bạn (không bao gồm thông tin cá nhân nêu trên) trên trang web của chúng tôi để xác định bạn là người dùng đã đăng ký của Dịch vụ.

II. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích trong tất cả các sản phẩm và bằng sáng chế có liên quan, chẳng hạn như phát minh, bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, bí mật kinh doanh của cả hai bên và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và / hoặc độc quyền nào khác (gọi chung là “Quyền sở hữu trí tuệ“) , phải được duy trì bởi mỗi bên.

Bất kỳ quyền bổ sung nào trong việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ liên quan nào đều không được bao gồm trong các quyền được cấp để sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản. Liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ khác, PRAZ cung cấp phần mềm miễn phí cho khách hàng và người dùng trên toàn thế giới. Bạn chỉ có thể sử dụng PRAZ, biểu trưng được sử dụng hoặc hiển thị trên các dịch vụ được đăng ký dưới sự bảo vệ của Team PRAZ (gọi chung là “Thương hiệu”), để xác định mình là khách hàng và người dùng Dịch vụ. Bạn không có quyền hoặc cố gắng yêu cầu bất kỳ quyền thương mại nào đối với nhãn hiệu hoặc thương hiệu, làm giảm tính độc nhất của nhãn hiệu từ các khách hàng khác hoặc sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu của chúng tôi để bôi nhọ hoặc xuyên tạc các sản phẩm hoặc dịch vụ của PRAZ, cho dù hiện tại hay trong tương lai.